Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenOmsorgstandpleje er et tilbud til beboere på plejehjem og personer, der bor i et hjem eller ældrebolig med så mange hjælpeforanstaltninger, at de reelt kan sammenlignes med plejehjemsbeboere. Tilbuddet er for personer med varigt funktionstab.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

 


Det er overtandlægen i tandplejen, der visiterer til omsorgstandplejen. Dette gøres på baggrund af et skema [klik her] udfyldt af en sundhedsperson omkring borgeren.

Kontakt:
Struer Kommunale Tandpleje
Gimsinghovedvej 13
7600 Struer

Telefon: 96 84 85 50, dagligt mellem 8.00 og 15.00.

I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.
Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje. Læs mere her